Tài Nguyên Mạng
yeumobile 02:14 PM 16-04-2011
Bộ sưu tập tất cả các flash file của Nokia -

Tất cả pass để download đều là : vietfones

Mẹo: Bấm Ctrl + F rồi ghi tên máy cần tìm để nhanh hơn.

Dòng N
N70 RM-84
RM-84_dp_v14_0_SW_5_1003_3_0_1

N70 RM-99
RM-99_dp_v9.0_SW5.0819.2.5.1

N71 RM-67
RM-67_Phone_Data_Package_APAC_2_0

N71 RM-112
RM-112_Phone_Data_Package_China_3.00

N72 RM-180
RM-180_APAC_v5.0_5.0706.4.0.1
RM-180_APAC_v6.0_5.0734.4.0.1
RM-180_APAC_v7.0_5.0741.4.0.1
RM-180_APAC_v8.0_5.0819.4.0.1

N73 RM-132
RM-132_AMERICAS_4.0738.3.1.1_v9.0
RM-132_IE_CHINA_APAC_4.0823.4.4.1_v8.0

N73 RM-133
RM-133_APAC_4.0812.4.0.1_v21.0
RM-133_APAC_4.0839.42.0.1_v22.0
RM-133_APAC_4.0850.43.0.1_v23.0

N75 RM-128
RM-128_Americas_20.1.172_v4.0

N76 RM-135
RM-135_APAC20_20.0.041_v9.0
RM-135_APAC30_30.0.015_v10.0
RM-135_APAC31_31.0.014_v11.0

N76 RM-149
RM-149_CHINA_10.1.044_v1.0
RM-149_CHINA_10.1.048_v2.0

N77 RM-194
RM-194_APAC_3.0747.2.0.3_v3.0
RM-194_APAC_3.0816.21.0.1_v5.0
RM-194_EMEA_3.0820.21.0.1_v6.0
RM-194_EMEA_3.0838.22.0.1_v8.0

N78 RM-235
RM-235_APAC_20.149_v7.0
RM-235_APAC_30.011_v9.0

N78 RM-236
RM-236_EDGE_30.014_v8.0

N78 RM-342
RM-342_AMERICAS_20.149_v7.0
RM-342_AMERICAS_21.002_v8.0

N79 RM-348
RM-348_APAC_31.002_v7.0
RM-348_APAC_32.001_v9.0

N79 RM-349
RM-349_EDGE_30.019_v6.0
RM-349_EDGE_31.002_v7.0

N79 RM-350
RM-350_AMV_20.175_v5.0
RM-350_AMV_30.019_v6.0

N80 RM-92
RM-92_EMEA_PR_dp_v17.00_SW4.0707.0.7
RM-92_EMEA_PR_dp_v18.0_SW5.0719.0.2

N81 RM-179
RM-179_APAC110_11.0.045_v3.0 www.vietfones.vn.exe

N81 RM-223
RM-223_APAC200_20.0.057_v6.0
RM-223_APAC210_21.0.010_v9.0
RM-223_APAC220_22.0.002_v10.0

N81 RM-256
RM-256_CARE_CHINA_2G_21.1.006_v7.0
RM-256_CARE_CHINA_2G_22.1.006_v8.0
RM-256_CARE_CHINA_2G_26.1.001_v10.0

N82 RM-313
RM-313_APAC_30.0.019_v4.0
RM-313_APAC_31.0.016_v5.0
RM-313_APAC_35.0.002_v6.0

N82 RM-314
RM-314_CHINA_20.1.062_v3.0
RM-314_CHINA_30.1.019_v4.0
RM-314_CHINA_31.1.016_v5.0

N85 RM-333
RM-333_APAC_30.101_v6.0
RM-333_APAC_31.002_v8.0

N85 RM-334
RM-334_AMV_30.101_v6.0
RM-334_AMV_31.002_v8.0

N85 RM-335
RM-335_EDGE_111.007_v3.0
RM-335_EDGE_20.175_v4.0
RM-335_EDGE_30.019_v5.0

N86 RM-484
RM-484_SEAP_20.115_v3.0
RM-484_SEAP_21.006_v9.0

N86 RM-485
RM-485_AMV_21.006_v9.0

N86 RM-486
RM-486_CHINA_20.115_v2.0

N90 RM-42
RM-42_dp_v_4.0_SW_3.0545.5.1_APAC
RM-42_dp_v_5.0_SW_5.0607.7.3_APAC

N91-1 RM-43
RM-43_EMEA_51.00

N91-2 RM-43
RM-43_8GB_APAC_31.00

N91 RM-158
RM-158_8GB_APAC_31.00
RM-158_8GB_APAC_8.00

N92 RM-100
RM-100_APAC_2.0708.1.0.16_v3.0
RM-100_APAC_5.0748.2.0.4_v4.0

N93 RM-55
RM-55_RD_DP2.0_v2.0_APAC_US_SW11.0.034
RM-55_RD_DP2.0_v3.0_APAC_US_SW20.0.058

N93 RM-153
RM-153_RD_DP2.0_v4.0

N93i RM-156
RM-156_apac_us_20.0.084_v3.0
RM-156_apac_us_30.0.013_v4.0

N93i RM-157
RM-157_prc_20.1.084_v3.0

N95 RM-159
RM-159_APAC_31.0.017_v7.0
RM-159_APAC_35.0.002_v8.0

N95 RM-160
RM-160_NAM_11.2.009_v3.0
RM-160_NAM_20.2.011_v4.0
RM-160_NAM_35.2.001_v5.0

N95 RM-245
RM-245_CHINA_15.1.002_v7.0
RM-245_CHINA_16.1.001_v8.0
RM-245_CHINA_22.1.002_v9.0

N95 RM-320
RM-320_APAC_30.0.018_v5.0
RM-320_APAC_31.0.015_v6.0
RM-320_APAC_35.0.001_v7.0

N95 RM-321
RM-321_EDGE_20.1.011_v1.0
RM-321_EDGE_31.1.004_v2.0

N95 RM-421
RM-421_AM_32.2.001_v5.0
RM-421_AM_35.2.002_v6.0

N96 RM-247
RM-247_APAC_12.043_v04.00
RM-247_APAC_30.033_v07.00

N96 RM-297
RM-297_EDGE_12.043_v04.00
RM-297_EDGE_30.033_v07.00

N96 RM-472
RM-472_LTA_NAM_20.050_v05.00
RM-472_LTA_NAM_30.033_v07.00

N97 RM-505
N97 RM-506
RM-506_CHINA_12.1.026_v3.0
RM-506_CHINA_20.1.021_v4.0

N97 RM-507
N97 RM-553
N97 RM-555
N770 SU-18
SU-18_v7_0
SU-18_v8_0

N800 RX-34
RX-34_N800_4.2008.36.5_v8.0
RX-34_N800_5.2008.43.7_v9.0
RX-34_v6_0_2200751-3
RX-34_v7_0_4200823-14

N810 RX-44
RX-44_N810_5.2008.43.7_v7.0
RX-44_N810_combined_5.2008.43.7_v8.0
RX-44_N810_LV2_5.2008.43.7_v9.0

N900 RX-51
RX-51_2009SE_3.2010.02-8_PR_COMBINED_MR0_ARM

N-gage NEM-4
NM705i RM-309
Dòng E

E50 RM-170RM-170_APAC_06.41.3.0_v3.0
RM-170_apac_07.13.0.0_v5.0

E50 RM-171
RM-171_APAC_06.27.1.0_v2.0
RM-171_emea_lta_07.36.0.0_v6.0

E51 RM-244
RM-244_APAC_200.34.36_v2.0
RM-244_APAC_300.34.56_v3.0
RM-244_APAC_400.34.011_v4.0

E51 RM-426
RM-426_APAC_201.34.38_v2.0
RM-426_APAC_401.34.011_v4.0

E52 RM-469
RM-469_CareDP_2.0_SEAP_E52
rm469_CareDP_3.0_SEAP


E55 RM-482
E55_RM-482_CareDP_2.0_EUROPE
rm482_CareDP_1.0_SWAP
rm482_CareDP_3.0_EUROPE

E60 RM-49
RM-49_3.0_emea_306330904

E61 RM-89
RM-89_2.0_APAC_206180605
RM-89_3.0_APAC_306330904

E61i RM-227
RM-227_apac_3.0633.69.00_v7.0

E62 RM-88
RM-88_emea_2.0618.06.17_v2.0
RM-88_emea_3.0633.31.19_v3.0

E63 RM-437
E63 RM-437_v200.21.012.exe
RM-437_APAC_400.21.013_v5.0

E63 RM-449
RM-449_LTA_200.21.012_v4.0

E63 RM-450
RM-450_SWAP_100.21.110_v1.0

E63 RM-600
RM-600_China_101.21.101_v3.0
RM-600_China_102.21.001_v4.0

E65 RM-208
RM-208_apac_4.0633.74.00_v8.0.exe

E66 RM-343
RM-343_APAC_300.21.012_v6.0

E66 RM-345
RM-345_LTA_200.21.118_v4.0
RM-345_NAM_110.07.126_v3.0

E66 RM-420
RM-420_BRZ_300.21.012_v6.0
RM-420_BRZ_400.21.013_v7.0

E66 RM-494
RM-494_China_200.21.012_v3.0
RM-494_China_400.21.011_v4.0

E70 RM-10
RM-10_EMEA_4.0

E71 RM-346
RM-346_APAC_400.21.013_v6.0

E71 RM-357
RM-357_LTA_300.21.012_v5.0
RM-357_LTA_400.21.013_v6.0

E71 RM-407
RM-407_BRAZIL_300.21.012_v5.0
RM-407_BRAZIL_400.21.013_v6.0

E71 RM-493
RM-493_China_200.21.012_v3.0
RM-493_China_400.21.011_v4.0

E72 RM-529
rm529_CareDP_2.0_PR1.1_EUROPE_022.007

E72 RM-530
rm530_CareDP_4.0_PR1.2_SEAP_023.002

E72 RM-584
rm584_CareDP_1.0_PR1.0_CHINA_021.024

E75 RM-412
RM-412_SEAP_201.12.01_v4.0
RM-412_SEAP_202.12.01_v5.0

E75 RM-413
RM-413_SEAP_201.12.01_v4.0

E90 RA-6
RA-6_APAC_400.34.93_v8.0

Dòng 6
6030 RM-74
RM-74dp_v_85_00_AMS_eu_mcu5_11.exe
RM-74dp_v_90_00_AMS_mcu5_11.exe
RM-74dp_v_95_00_AMS_mcu5_20.exe
RM-74dp_v_98.00_AMS_mcu5.30.exe

6030b RM-75
RM-75_dp_20.00_ams_Cingula_3.35.exe
RM-75_dp_44_00_ams_sw-m3_35.exe
RM-75_dp_45.00_ams_sw_m3_31.exe

6030b RM-225

RM-225_dp_54.00_AMS_sw-5.24.exe
RM-225_dp_55_00_AMS_sw5_25.exe
RM-225_dp_60_00_AMS_sw_5_27.exe
RM-225_dp_61_00_AMS_sw5_27.exe

6060 RH-73
RH-73_dp_76.00_AMS_EU_sw-5.11

6060v RH-97
RH-97_dp_20.00_AMS_EU_sw-3.03
RH-97_dp_21.00_AMS_LTA_sw-3.03

6061 RH-74
RH-74_dp_70.00_US_AMS_sw-4.10
RH-74_dp_98.00_ams_sw-4.10

6061i RH-98

RH-98_dp_16.00_AMS_sw-3.03
RH-98_dp_19.00_ams_sw-3.0
RH-98_dp_22.00_ams_sw-3.0

6085 RM-198

RM-198_9.00
rm198_CareDP_17.0_APAC_EMEA
rm198_CareDP_18.0_EMEA_APAC
rm198_CareDP_19.0_APAC_EMEA

6086 RM-188
rm188_CareDP_5.0_EMEA
rm188_CareDP_6.0_EMEA

6086b RM-260

rm260_CareDP_3.0_TMO
rm260_CareDP_3.1_TMO

6100 NPL-2
NPL-2dp_v_09.00_mcu06.01
NPL-2dp_v_10.00_mcu06.20
NPL-2dp_v_11.00_mcu06.31
NPL-2dp_v_8.00_mcu05.80

6108 RH-4
RH-4_dp_prod_v_3_00_mcusw4_02
RH-4_v5_30_dp6_00

6110N RM-122
rm122_CareDP_13.0_APAC
rm122_CareDP_15.0_APAC
rm122_CareDP_16.0_APAC

6110N RM-186
rm186_CareDP_5.0_China
rm186_CareDP_7.0_China

6120c RM-243
rm243_CareDP_37.0_APAC
rm243_CareDP_39.0_APAC

6120c RM -310
rm310_CareDP_10.0_China
rm310_CareDP_7.0_China

6121c RM-308
rm308_CareDP_11.0_EMEA_APAC
rm308_CareDP_12.0_EMEA_APAC
rm308_CareDP_8.0_EMEA_APAC

6122c RM-425
rm425_CareDP_7.0_China
rm425_CareDP_8.0_China

6124c RM-422
rm422_CareDP_5.0_EMEA_APAC
rm422_CareDP_6.0_EMEA_APAC

6125 RM-178
RM-178_EMEA_APAC_LTA_13.00
RM-178_EMEA_APAC_LTA_14.00
rm178_CareDP_17.0_EMEA_APAC

6126 - 6133b RM-126

RM-126_DP20_2.00__sw-05.60_05.61

6131 RM-115
RM-115_DP20_4.00__sw-06.10
RM-115_DP20_5.00__sw-06.60
RM-115_DP20_5.10__sw-06.60
RM-115_DP20_5.30__sw-06.60

6131nfc RM-216
RM-216_05.12_upd

6136 RM-199
RM-199_EMEA_5.00
RM-199_EMEA_7.00
RM-199_EMEA_8.00

6136b RM-106
RM-106_TMO_sw_0358

6151 RM-200

RM-200_dp_v_81_0_mcusw04_10
rm200_CareDP_86.0_SEAP

6200 NPL-3
NPL-3_DP_ver3.0_mcusw_03.10

6208c RM-458

rm458_CareDP_10.0_04.52
rm458_CareDP_9.0_04.51

6210c RM-396
rm396_CareDP_5.0_GLOBAL
rm396_CareDP_6.0_GLOBAL

6210s RM-367 RM-367_APAC_05.401_v6.0
RM-367_CareDP_4.0_APAC
RM-367_CareDP_5.0_APAC

6210s RM-386
RM-386_EDGE_04.13_v4.00
RM-386_EDGE_05.16_v5.00

6210s RM-408
RM-408_LTA_04.13_v4.00

6210s RM-419
RM-419_LTA_03.09_v1.0

6220 RH-20
RH-20_DP_ver_10_0_mcusw_05_15
RH-20_DP_ver_14_0_mcusw_06_34
RH-20_DP_ver_7_0_mcusw_04_08

6220c RM-328
rm328_CareDP_4.0_APAC
rm328_CareDP_5.0_APAC

6220c RM-387
rm387_CareDP_4.0_RM-387

6233 RM-145
rm145_CareDP_145.0_GLOBAL
rm145_CareDP_145.0_SEAP
rm145_CareDP_146.0_GLOBAL
rm145_CareDP_146.0_SEAP
rm145_CareDP_147.0_SEAP

6230 RM-123
rm123_CareDP_205.0_EMEA_APAC_ALL
rm123_CareDP_208.0_GLOBAL

6260s RM-368
rm368_CareDP_4.0_APAC
rm368_CareDP_5.0_APAC
rm368_CareDP_6.0_APAC_SEAP

6263 RM-207
RM207_CareDP_4.0_GLOBAL

6267 RM-210
rm210_CareDP_10.0_GLOBAL
rm210_CareDP_11.0_GLOBAL

6270 RM-56
RM-56_EMEA_APAC_18.00
RM-56_EMEA_APAC_19.00

6280 RM-78
RM-78_dp_v_344.0_mcusw06.10
RM-78_dp_v_346.0_mcusw06.43

6288 RM-78
RM-78_dp_v_346.0_mcusw06.43
rm78_CareDP_356.0_Global
6288 RM-268
105175380_RM-268_dp_v_14.0

6290 RM-176
rm176_CareDP_8.0_EMEA

6300 RM-217
RM-217_DP20_7.00__sw-07.00
RM-217_DP20_8.00__sw-07.21
RM-217_DP20_9.00__sw-07.30
RM-217_DP20_9.10__sw-07.30

6300b RM-222
RM-222_DP20_2.00__sw-05.00
RM-222_DP20_3.00__sw-07.21

6300i RM-337
RM-337_DP20_2.00__sw-05.20
RM-337_DP20_3.00__sw-05.60

6301 RM-322
RM-322_DP20_3.00__sw-09.40
RM-322_DP20_4.00__sw-09.40

6301b RM-323
RM-323_DP20_1.00__sw-05.88

6303c RM-443
RM-443_DP20_4.00__sw-08.55
RM-443_DP20_5.00__sw-08.90
RM-443_DP20_6.00__sw-09.10
RM-443_DP20_7.00__sw-08.90

6310 NPE-4
NPE-4_dp_v_5.01
NPE-4_dp_v_8.00

6310i NPL-1
NPL-1_dp_v_7.00
NPL-1dp_v_13.00
NPL-1dp_v_14.00
NPL-1dp_v_16.00
NPL-1dp_v_17.00

6340i RH-13
RH-13_dp_v_4.0_mcusw_8.04.1
RH-13_dp_v_5.0_mcusw_8.05.3

6500c RM-265
rm265_CareDP_22.0_APAC
rm265_CareDP_23.0_APAC
rm265_CareDP_24.0_All_minus_APAC

6500c RM-397
rm397_CareDP_10.0_China
rm397_CareDP_11.0_China
rm397_CareDP_9.0_China
6500s RM-240
RM-240_CareDP_29.0_SEAP
rm240_CareDP_30.0_SEAP
rm240_CareDP_32.0_SEAP
rm240_CareDP_33.0_SWAP

6500s RM-278
rm278_CareDP_12.0_Global
rm278_CareDP_13.0_Global

6510 NPM-9
NPM-9_421
NPM-9_dp_v_5_00_MCUSW_4_12
NPM-9_mcu_v_4.00

6555 RM-271
RM-271_6555_6.00_sw03.45
RM-271_6555_CARE_7.0

6555b RM-289
RM-289_6555B_ATT_05.00
RM-289_6555B_ATT_4.0

6555c RM-276
RM-276_6555c_04.00_sw03.38
RM-276_6555c_CareDP_6.00_sw3.41

6590 NSM-9
NSM-9_30.36
NSM-9_40.44
NSM-9_dp_v5_0_mcusw_v40.55


6600f RM-325
rm325_CareDP_18.0_All

6600i RM-570
rm570_CareDP_9.0

6600s RM-414
rm414_CareDP_22.0_06.55

6600s RM-415
rm415_CareDP_10.0_06.39
rm415_CareDP_7.0_CHINA

6610 NHL-4U
NHL-4U_13_0_mcusw_05_65
NHL-4U_dp_v_15_0_MCUSW5_52
NHL-4U_dp_v_6.0_MCUSW4_74

6620 NHL-12
NHL-12_dp_v_3_0_MCUSW3_14_1
NHL-12_dp_v_4_0_MCUSW4_22_1

6630 RM-1
RM-1_dp_v_10.00_MCUSW5.050321_EURO
RM-1_dp_v_11.00_MCUSW6.050308_EURO
RM-1_dp_v_12.00_MCUSW6.050340_EURO

6650d RM-324
rm-324_by_Ribbentrop

6650d RM-400
rm400_CareDP_47.0_EMEA

6680 RM-36
RM-36_dp_v_8.00_MCUSW5.050407_EURO
RM-36_dp_v_9.00_MCUSW5.050440_APAC
RM-36_dp_v_9.00_MCUSW5.050440_EURO

6681 RM-57
RM-57_dp_EMEA_v_9_0_MCUSW7_11_00

6682 RM-58
RM-58_dp_AMERICA_v_1_0_MCUSW3_01_1

6700c RM-470
rm470_CareDP_9.0_APAC

6700s RM-576

6710s RM-491
rm491_CareDP_1.0_SEAP


6720c RM-424
rm424_ApprovalDP_013.009_19.0_SEAP
rm424_CareDP_1.0_SEAP
6720c RM-564
rm564_CareDP_1.0_EUROPE

6730c RM-547
RM-547_EURO_023.010_v3.00
rm547_CareDP_1.0_SWAP

6730c RM-566
rm566_CareDP_3.0_SEAP
rm566_CareDP_4.0_SEAP

6760s RM-573
rm573_CareDP_1.0_03.38
rm573_CareDP_3.0_Care_DP_PI-224

6790s RM-599
rm599_CareDP_1.0_03.29
rm599_CareDP_2.0_03.38_LATIN_AMERICA_PI-229

6800 NHL-6
NHL-6_dp_v_1_0_MCUSW3_14
NHL-6_dp_v_3_0_MCUSW5_46

6800a NSB-9
NSB-9_dp_v_5_0_MCUSW4_16
NSB-9_dp_v_6_0_MCUSW4_17_AWS
6820a NHL-9
NHL-9_dp_v_6.0_MCUSW5_28
NHL-9_dp_v_7.0_MCUSW5_30

6820b RH-26
RH-26_dp_v_1.0_MCUSW3_92
RH-26_dp_v_2.0_MCUSW4_83


Bổ sung thêm 25 đời máy của dòng 6
tại đây
Dòng 5
5000d RM-362
RM-362_DP20_5.00__sw-05.27.exe
rm362_CareDP_50.0_06.31.exe
rm362_CareDP_52.0_06.32.exe
rm362_CareDP_53.0_OperatorDP.exe

5000d RM-363

RM-363_DP20_4.00__sw-03.54.exe
RM-363_DP20_5.00__sw-05.27.exe
rm363_CareDP_50.0_06.31.exe
rm363_CareDP_50.10_06.31.exe

5030c RM-524
RM-524_dp_v_03_00_MCUSW05_01.exe

5100 NPM-6

NPM-6_DP_ver_7_0_mcusw5_20
NPM-6_DP_ver_8_0_mcusw5_20

5100a NPM-6X
NPM-6X_DP_ver_1.0_Americas

5130 RM-495
rm495_CareDP_16.0_07.90
rm495_CareDP_17.0_07.91

5140i RM-104
RM-104_EMEA_APAC_8.0.exe
RM-104_EMEA_APAC_9.0.exe
RM_104_EMEA_APAC_11.0.exe

5150 NPL-5
NPL-5_v_17_0_EURO_mcusw_3_15
NPL-5_v_18_0_EURO_mcusw_3_17

5140b NPL-4
NPL-4_v_9_0_US_mcusw_3_10

5200 RM-174
RM-174_DP20_6.00__sw-05.53
RM-174_DP20_8.00__sw-06.20
RM-174_DP20_9.00__sw-07.00

5200b RM-181
RM-181_DP20_1.00__sw-03.70
RM-181_DP20_2.00__sw-05.53
RM-181_DP20_3.00__sw-06.03

5220 RM-411
RM-411_DP20_6.00__sw-06.51
rm411_CareDP_7.00_07.23

5220b RM-410
RM-410_DP20_4.00__sw-05.20
RM-410_CareDP_6.00_07.23

5230 RM-588
RM-588_APAC_11.0.079_v2.0

5230 RM -594
RM-594_LTA_10.2.071_v1.0

5230 RM-629
RM-629_BRAZIL_10.4.071_v1.0

5300 RM-146
RM-146_DP20_6.00__sw-07.00
RM-146_DP20_7.00__sw-07.20

5300b RM-147
RM-147_DP20_2.00__sw-05.02
RM-147_DP20_3.00__sw-07.00

5310 RM-303
RM-303_DP20_6.00__sw-08.32
RM-303_DP20_7.00__sw-09.42
RM-303_CareDP_8.00_10.10

5310b RM-304
RM-304_DP20_5.00__sw-08.32
RM-304_DP20_6.00__sw-09.42
RM-304_DP20_7.00_NDT_09.42

5320 RM-416
RM-416_CareDP_4.0_RM-416

5320 RM-417
RM-417_CareDP_5.0_LTA

5500 RM -86
RM-86_CareDP_13.0_EMEA_APAC
RM-86_CareDP_15.0_EMEA_APAC
RM-86_Global_6.0

5530c RM-504
RM-504_APAC_11.0.054_v2.0
RM-504_APAC_20.0.080_v3.0

5610d RM -242
rm242_CareDP_21.0_SWAP
rm-242_v10.00.exe
rm242_CareDP_22.0_10.10_5610.exe

5610d RM-279
rm279_CareDP_18.0_GLOBAL
rm279_CareDP_20.0_LTA

5610d RM -358
rm358_CareDP_12.0_GLOBAL
rm358_CareDP_16.0_CHINA_N5610

5610d RM-359
RM-359_dp_13.0_sw_08.23

5630 RM-431
rm431_CareDP_3.0_SEAP
rm431_CareDP_4.0_SEAP

5630 RM-432
RM-432_11.23_China
rm432_CareDP_2.0_CHINA

5700 RM-230
rm230_CareDP_10.0_RM-230_EMEA_APAC
rm230_CareDP_13.0_EMEA_APAC

5700b RM-302
rm302_CareDP_15.0_APAC_LTA
rm302_CareDP_16.0_APAC_LTA
rm302_CareDP_7.0_China_LTA

5800 RM-356
RM-356_APAC_31.0.101_v9.0
RM-356_APAC_40.0.005_v12.0

5800d RM-427
RM-427_China_21.0.025.6_v3.0
RM-427_CareDP_4.0_RM-427

5800d RM-428
RM-428_LTA_31.2.008_v8.0
RM-428_LTA_31.2.101_v10.0

5800d RM-562
RM-602_CHINA_10.3.007_v1.0
Dòng 3
3100 RH-19
RH-19dp_v_9.00__mcu06.11
RH-19dp_v_10.00__mcu06.31

3100b RH-50
RH-50dp_v_4.00_mcu05.01

3109 RM - 274
RM-274_DP20_6.00__sw-07.00
RM-274_DP20_7.00__sw-07.21

3110c RM - 237
RM-237_DP20_6.00__sw-06.60
RM-237_DP20_8.00__sw-07.21
RM-237_CareDP_9.00_NDT_07.30
rm237_CareDP_9.1_OperatorDP

3120c RM - 364
RM-364_CareDP_13.0_SEAP
RM-364_CareDP_14.0_SEAP
Rm-364_CareDP_15.0_SEAP

3120c RM-365
RM-365_CareDP_7.0_MEA
RM-365_CareDP_8.0_MEA
RM-365_CareDP_9.0_MEA

3120c RM - 366
RM-366_CareDP_4.0_LTA
RM-366_CareDP_5.0_LTA

3200 RH - 30
RH30_DP_v15.0_mcusw_05.29
RH30_DP_v17.0_mcusw_05.34
RH30_v_16_0_mcusw_05_29&05_31

3200b RH - 31
RH-31_dp_v3.0_MCUSW_4.16
RH31_DP_v2.0_mcusw_03.12

3208c RM - 572
rm572_CareDP_4.0_09.25

3220 RH - 37
RH-37dp_v_7.00_mcu05.10
RH-37dp_v_8.00_mcu05.50
RH-37dp_v_9.00_mcu05.90

3220b RH - 49
RH-49_nam_DP_v_1.0_sw0360

3230 RM-51
RM-51_dp_v_48.0_mcusw5.0717.0ch.exe

3250 RM -38
RM38_CareDP_15.0_RM-38
RM38_EMEA_APAC_LTA_13.00

3300 NEM - 1
nem-1_dp_APAC_v_10.0_SW5.20
nem-1_dp_EMEA_v_8.6_SW4.62

3300b NEM - 2
nem-2_dp_v_64.1_4.27_AMS
nem-2_dp_v_64.7_4.29_AMS

3500c RM - 272
RM-272_DP20_4.00__sw-07.00
RM-272_DP20_5.00__sw-07.21
RM-272_DP20_6.00__sw-07.21

3500cb RM - 273
RM-273_DP20_2.00__sw-06.60
RM-273_DP20_4.00__sw-07.21

3510 NHM - 8
NHM-8_dp_v_24_0_mcusw5_00_Prod
NHM-8_mcu_sw_v_4.24

3555 RM - 270
RM-270_3555_CARE_13.0
RM-270_3555_CARE_14.0

3555b RM - 257
RM-257_3555b_03.01_sw05.07
RM-257_3555B_06.00_sw05.08

3555c RM - 277
RM-277_3555c_8.0
RM-277_3555c_CARE_9.0_sw03.41

3600 NHM-10

NHM-10_dp_v3.00_C5_US_2.01_MCUSW_CE16.1.exe

3600s RM -352
RM-352_DP20_4.00__sw-05.64
RM-352_DP20_5.00__sw-06.26
rm352_CareDP_6.00_07.23-57.23

3620 NHM-10

NHM-10_dp_v2.00_C5_3620_US_3.14_MCUSW_SE31.exe

3650 NHL-8
NHL-8_dp_v1.00_3650_APAC_4.17.exe
NHL-8_dp_v3.00_C1_APAC_4.13_MCUSW_RD7.5.exe

3660 NHL-8
NHL-8_dp_v2.00_C1_3660_Eu_Af_4.57_MCUSW_RD17.exe

3710a RM - 509
rm509_CareDP_1.00_03.80

3710a Rm - 510
rm510_CareDP_1.00_03.80

3711a RM - 511
RM-511_03.20_NTM

3720c RM - 518
RM-518_DP20_2.00__sw-09.10
Dòng X
X3 RM-540
rm540_CareDP_1.00_03.60

X6 RM-559
RM-559_APAC_12.0.088_v2.0
RM-559_APAC_12.0.091_v3.0

Dòng 1

1100a RH-38
RH-38_dp_v_23_00_MCUSW5_62.exe
RH-38_dp_v_27_00_MCUSW_7.36.exe
RH-38_dp_v_35_00_MCUSW_8.11.exe

1100b RH-36
RH-36_dp_v_10_1_MCUSW3_31.exe
RH-36_dp_v_18_02_MCUSW4_18.exe
RH-36_dp_v_29_02_MCUSW_6.63.exe

1101 RH-75
RH-75_dp_v_5_00_MCUSW5_04.exe

1110 RH-18
RH-18_dp_v_28_00_MCUSW7_36.exe
RH-18_dp_v_35_00_MCUSW8_11.exe

1110 RH-70
RH-70_dp_v_22_00_MCUSW5_53.exe

1110b RH-69
RH-69_dp_v_7_00_MCUSW4_05.exe

1112 1110i RH-93
RH-93_dp_v_15_00_MCUSW7_02.exe

1112 RH-92
RH-92_dp_v_15_00_MCUSW6_4.exe

1112 RH-94
RH-94_dp_v_06_00_MCUSW3_30.exe

1112b RH-92
RH-92_dp_v_15_00_MCUSW6_4.exe

1200 RH-99
RH-99_dp_v_34_00_MCUSW5_53.exe
RH-99_dp_v_35_00_MCUSW5_71.exe
RH-99_dp_v_36_00_MCUSW5_80.exe
RH-99_dp_v_37_00_MCUSW5_91.exe
RH-99_dp_v_39_00_MCUSW6_00.exe

1200b RH-100
RH-100_dp_v_24_00_MCUSW4_00.exe
RH-100_dp_v_32_00_MCUSW5_32.exe
RH-100_dp_v_36_00_MCUSW5_80.exe

1202 RH-112
RH-112_dp_v_03_00_MCUSW03_00.exe
RH-112_dp_v_04_00_MCUSW03_10.exe

1208 RH-105
RH-105_dp_v_37_00_MCUSW5_91.exe
RH-105_dp_v_39_00_MCUSW6_00.exe

1208b RH-106
RH-106_dp_v_28_00_MCUSW5_06.exe
RH-106_dp_v_32_00_MCUSW5_32.exe
RH-106_dp_v_36_00_MCUSW5_80.exe

1209 RH-105
RH-105_dp_v_33_00_MCUSW5_51.exe
RH-105_dp_v_37_00_MCUSW5_91.exe

1600 RH-64
RH-64_dp_v_34_00_MCUSW7_02.exe

1600b RH-65
RH-65_dp_v_7_00_MCUSW4_05.exe

1650 RM-305
RM-305_dp_v_32_00_MCUSW5_32.exe
RM-305_dp_v_37_00_China_MCUSW5_91.exe
RM-305_dp_v_39_00_China_APAC_MEA_LTA_MCUSW6_00.exe

1661-2b RH-121
RH-121_dp_v_03_00_MCUSW03_70.exe

1661 RH-122
RH-122_dp_v_04_00_MCUSW04_30.exe
RH-122_dp_v_05_00_MCUSW05_01.exe

1680c-2b RM-395
RM-395_dp_00.34_ams_sw-05.61.exe
RM-395_dp_02.00_CARE_sw-06.82.exe

1680c-2b RM-490
RM-490_dp_00.20_CARE_sw-06.22.exe

1680c RM-394
RM-394_dp_04.00_ams_sw-06.82.exe
RM-394_dp_06.00_CARE_sw-06.82.exe
rm394_CareDP_8.0_07.60.exe

1681c RH-118
RH-118_dp_05.00__sw-06.86.exe
RH-118_dp_06.00__sw-06.86.exe

1682c RH-118
1682C_RH-118_DP_06.00_SW06.86.exe
Dòng 2
2112 RH-57
UNC_O175V0300_2112_04_NFP.exe
YMT_O175V0100_2112_01_NFP.exe
YMT_O190V0400_2112_02.NFP.exe

2220 RM-590
2220 Slide RM-590 CareDP 10.0 cayenne.exe

2300 RM-4
RM-4_dp_v_10_00_MCUSW3_55.exe
RM-4_dp_v_13_00_MCUSW3_60.exe
RM-4_dp_v_20_0_MCUSW5_62.exe
RM-4_dp_v_25_00_MCUSW7_36.exe
RM-4_dp_v_35_00_MCUSW8_11.exe
RM-4_dp_v_9_00_MCUSW3_42.exe

2300a RM-5
RM-5_dp_AS_v16_0_MCUSW3_57.exe
RM-5_dp_AS_v17_0_MCUSW3_58.exe
RM-5_dp_v27_0_MCUSW5_62.exe
RM-5_dp_v_32_00_MCUSW7_36.exe
RM-5_dp_v_35_00_MCUSW8_11.exe

2310 RM-189
RM-189_dp_v_13_00_MCUSW6_33.exe
RM-189_dp_v_14_00_SW650.exe
RM-189_dp_v_15_00_SW6.52.exe

2320c-2b RM-515
rm515_CareDP_60.0_06.88.exe

2320c RM-514
rm514_CareDP_10.0_06.75.exe
rm514_CareDP_12.0_08.20.exe

2323c RM-543
rm543_CareDP_10.0_06.75.exe
rm543_CareDP_14.0_09.55.exe

2330c-2b RM-513
rm513_CareDP_4.0_06.46.exe
rm513_CareDP_8.0_08.20.exe
rm513_CareDP_9.0_08.21.exe

2330c RM-512
2330 Classic RM-512 CareDP 10.0 09.55.exe
rm512_CareDP_6.0_06.75.exe
rm512_CareDP_8.0_08.20.exe

2600 RH-59
RH-59_dp_v_24_00_MCUSW6_41.exe
RH-59_dp_v_25_00_MCUSW6_42.exe

2600b RH-60
RH-60_dp_v11.00_sw_0524.exe

2600c RM-340
RM-340_dp_04.00_ams_sw-05.61.exe
RM-340_dp_06.00_CARE_sw-06.82.exe
rm340_CareDP_7.0_07.60.exe

2610 RH-86
RH-86_dp_197.00__sw-07.10.exe
RH-86_dp_204.00_ams_sw-07.11.exe

2610b RH-87
RH-87_dp_105.00_ams_sw-06.70.exe
RH-87_dp_106.00_ams_sw-05.65.exe
RH-87_dp_49.00_ams_sw-04.90.exe

2626 RM-291
RM-291_dp_17.00_ams_sw-03.51.exe
RM-291_dp_22.00_ams_sw-03.51.exe
RM-291_dp_43.00_ams_sw-03.51.exe
RM-291_dp_45.00_ams_sw-04.61.exe
RM-291_dp_48.00_ams_sw-06.81.exe

2630 RM-298
RM-298_dp_11.81__sw-05.62.exe
RM-298_dp_12.00_ams_sw-06.82.exe

2630b RM-299
RM-299_dp_11.02__sw-05.61.exe
RM-299_dp_11.06__sw-05.62.exe
RM-299_dp_11.14__sw-06.82.exe

2650 RH-53
RH-53_dp_v_67.0_mcusw06.18.exe
RH-53_dp_v_77.0_mcusw06.19.exe

2651 RH-54
RH-54_dp_v_10.00_Sw_0523.exe

2660 RM-292
RM-292_dp_15.28__sw-05.61.exe
RM-292_dp_15.40__sw-05.62.exe
RM-292_dp_15.58__sw-06.82.exe

2660b RM-293
RM-293_dp_05.10__sw-03.63.exe
RM-293_dp_06.03__sw-05.62.exe
RM-293_dp_06.05_ams_sw-03.62.exe
RM-293_dp_06.13__sw-06.82.exe

2680s-2b RM-393
RM-393_DP20_5.00__sw-05.28.exe
rm393_CareDP_50.0_06.17.exe
rm393_CareDP_6.0_05.28.exe

2680s-2b RM-500
rm500_CareDP_52.0_05.40.exe

2680s RM-392
RM-392_DP20_4.00__sw-04.91.exe
RM-392_DP20_5.00__sw-05.28.exe
rm392_CareDP_50.0_06.17.exe
rm392_CareDP_50.0_56.17.exe

2680s RM-500
rm500_CareDP_52.0_05.40_2680s.exe

2690 RM-635
rm635_CareDP_10.0_NDT_09.65.exe

2700c RM-561
m561_CareDP_7.0_07.80.exe
rm561_CareDP_8.0_07.81.exe

2720a RM-519
rm519_CareDP_10.0_08.20.exe
rm519_CareDP_12.0_09.55.exe

2720a RM-520
rm520_CareDP_10.0_08.20.exe
rm520_CareDP_12.0_09.55.exe

2730c RM-578
rm578_CareDP_2.0_07.70.exe

2730c RM-579
rm579_CareDP_4.0_NDT_09.41.exe

2760 RM-258
RM-258_dp_09.00_ams_sw-03.62.exe
RM-258_dp_11.40__sw-05.61.exe
RM-258_dp_12.01_ams_sw-06.82.exe
rm258_CareDP_15.10_07.60.exe

2760 RM-259
RM-259_dp_03.22__sw-06.82.exe

2760b RM-259
RM-259_dp_05.10__sw-05.20.exe
RM-259_sw03_2.62_0552902.exe

2760h RM-391
RM-391_dp_00.52_ams_sw-05.45.exe
Dòng 7

7020a RM-497
rm497_CareDP_1.00_NDT_05.21.exe
rm497_CareDP_10.0_NDT_05.41.exe

7100s RM-438
rm438_CareDP_7_0_All.exe
rm438_CareDP_9.0_06.31.exe

7070 RH-116
RH-116_dp_05.00_CARE_sw-06.20.exe
rh116_CareDP_7.0_07.60.exe

7200 RH-23
RH-23_dp_v_18_0_MCUSW04.260.exe
RH-23_dp_v_20_0_MCUSW04.300.exe

7210 NHL-4
NHL-4_dp_v_14_0_MCUSW5_52.exe
NHL-4_dp_v_17_0_MCUSW5_63.exe
NHL-4_dp_v_5_00_Sw_v_4.18.exe

7210c RM-436
RM-436_DP20_4.00__sw-05.60.exe
RM-436_DP20_5.00__sw-06.51.exe
RM-436_DP20_6.00__sw-07.23.exe

7230 RM-604
rm604_CareDP_1.0_NDT_05.71.exe

7250 NHL-4J
nhl-4j_dp_v_2.0_mcusw3.12.exe
NHL-4J_dp_v_4_0_MCUSW3_62.exe

7250i NHL-4JX
NHL-4JX_dp_v_9.0_MCUSW5_41.exe

7310c RM-379
RM-379_DP20_2.00__sw-08.20.exe
RM-379_DP20_3.00__sw-09.40.exe

7310cd RM-378
RM-378_DP20_1.00__sw-07.51.exe

7370 RM-70
RM-70_DP20_4.00__sw-04.05.exe
RM-70_DP20_5.00__sw-04.13.exe

7373 RM-209
RM-209_DP20_3.00__sw-05.00.exe

7390 RM-140
RM-140_dp_v_138.0_mcusw04.51.exe

7500 RM-249
RM-249_DP20_3.00__sw-04.62.exe
RM-249_DP20_4.00__sw-05.20.exe
RM-249_DP20_5.00__sw-05.21.exe

7500b RM-250
RM-250_DP20_2.00__sw-04.62.exe
RM-250_DP20_3.00__sw-05.21.exe

7510a RM-398
RM-398_DP20_1.00__sw-03.80.exe
RM-398_DP20_2.00__sw-06.65.exe

7510a RM-399
RM-399_dp_1.0_sw_3.60.zip

7610s RM-354
RM-354_DP20_3.00__sw-05.72.exe
RM-354_DP20_4.00__sw-06.51.exe
RM-354_DP20_5.00__sw-07.23.exe

7900d RM-264

rm264_CareDP_21.0_GLOBAL.exe
Nguồn : gsmvn.vn

Các bài ngẫu nhiên cùng chuyên mục
:


Trả lời
anhtienmobi 04:07 PM 03-08-2011
thank you
Trả lời
quanlocmobile 01:49 PM 01-11-2011
pass là gì bạn

sorry nhé mình thấy pass rồi .thank bạn , khá chuẩn đấy
Trả lời
mrdragon0193 12:41 PM 01-03-2012
pass để download rm-291 là gi vậy bạn? v6.81 ý.cho mình với

Trả lời